PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY HORIZON GO SPOLOČNOSŤOU UPCBROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

 

Horizon Go je doplnková služba k službe digitálnej káblovej televízie, prostredníctvom ktorej Vám sprístupňujeme vysielanie televíznych programov, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej stránke www.horizon.tv/sk_sk , na rôznych elektronických zariadeniach (PC, notebook, tablet, smartphone).

 

Tieto Podmienky poskytovania služby Horzion Go (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti používateľov služby Horizon Go (ďalej aj ako „Služba“) poskytovanej spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „UPC“).

 

Skôr ako začnete službu Horizon Go používať, prosím, aby ste sa oboznámili s obsahom týchto Podmienok, ako aj s obsahom Všeobecných podmienok spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., na poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a Zásadami ochrany súkromia (ďalej len „Zásady“), ktoré nájdete na stránkach www.upc.sk. Vezmite prosím na vedomie, že Všeobecné podmienky a Zásady sa vzťahujú i na službu Horizon Go. V prípade porušenia ustanovení uvedených v Podmienkach sme oprávnení uplatniť všetky opatrenia obsiahnuté v Podmienkach, Všeobecných podmienkach a /alebo príslušných právnych predpisoch.

Každým prístupom k službe Horizon Go potvrdzujete svoj súhlas s týmito Podmienkami. Ak s Podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnený službu Horizon Go používať.   

 

I.      Používanie služby Horizon Go

 

1. Kedy môžete službu Horizon Go používať

Službu Horizon Go môžete používať, ak ste s nami uzatvorili Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej Vám poskytujeme služby digitálnej káblovej televízie. Službu Horizon Go si môžete objednať ako doplnkovú službu ku všetkým službám digitálnej káblovej televízie. Aby Vám služba fungovala, odporúčame Vám zabezpečiť si internetové pripojenie s rýchlosťou sťahovania dát aspoň 500 kbps.

 

2. Ako službu Horizon Go aktivovať

Za účelom aktivácie služby sa musíte najprv registrovať na našej webovej stránke www.upc.sk v sekcii Moje UPC. Po prihlásení do Moje UPC stačí kliknúť na záložku Horizon Go a budete presmerovaný na stránky www.horizon.tv/sk_sk. K tomu, aby ste mohli začať službu Horizon Go používať, musíte zadať svoje prihlasovacie údaje i na týchto stránkach (pre prihlásenie použite rovnaké prihlasovacie údaje ako do Moje UPC). Vyjadrením súhlasu s Podmienkami aktivujete službu Horizon Go.

Po registrácii do Moje UPC si Službu Horizon Go môžete aktivovať  v tablete alebo telefóne s operačným systémom Android alebo iOS. Stačí si v appstore (obchode s aplikáciami) daného operačného systému (Apple store, Google Play) stiahnuť aplikáciu Horizon Go. Po inštalácii aplikácie zadajte prihlasovacie údaje totožné s údajmi, ktoré ste zadali pri prihlasovaní do Moje UPC. Vyjadrením súhlasu s Podmienkami aktivujete službu Horizon Go vo Vašom tablete alebo telefóne.

 

3. Kde môžete službu Horizon Go používať

Služba Horizon GO je dostupná výlučne na území Slovenskej republiky. Službu Horizon Go môžete používať maximálne na troch (3) zariadeniach súčasne. Ak tento limit prekročíte, môžeme Vám prístup k Službe odoprieť.

 

4. Ako Vám službu Horizon Go poskytujeme

V rámci služby Horizon Go Vám môžeme sprístupniť len televízne programy, či časti ich obsahu (relácie), ku ktorých šíreniu sme oprávnení na základe licencií poskytnutých nám vysielateľmi týchto televíznych programov (ďalej len „Poskytovatelia obsahu“). Ponuka televíznych programov či relácii sa v rámci služby Horizon Go nemusí v celom rozsahu zhodovať s ponukou televíznych programov určenou na sledovanie na televíznom prijímači. Spoločnosť UPC Vám neposkytuje záruku ohľadne kvality a dostupnosti služby Horizon Go v sieti internet. Zabezpečenie pripojenia k sieti internet nie je súčasťou služby Horizon Go. Za Vaše hardwarové a softwarové vybavenie nezodpovedáme.

 

5. Na ako dlho Vám službu Horizon Go poskytujeme

Službu Horizon Go Vám poskytujeme na dobu neurčitú. Službu Horizon GO môžete ukončiť:

a) samostatnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou; výpovedná lehota uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená UPC;

b) ukončením poberania služby digitálnej káblovej televízie v súlade so Všeobecnými podmienkami;

c) ukončením Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej Vám poskytujeme služby elektronických komunikácií v súlade so Všeobecnými podmienkami.

 

6. Cena

Služba Horizon Go je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka služieb spoločnosti UPC, ktorý je dostupný na našich webových stránkach www.upc.sk.

 

7. Ako môžete službu Horizon Go používať

Službu Horizon Go môžete používať len v súlade s týmito Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi. Službu Horizon Go ste oprávnený využívať výlučne na svoje osobné a súkromné účely. Akékoľvek používanie Služby komerčnej alebo verejnej povahy je zakázané. Službu Horizon Go môžete používať len prostredníctvom zariadení, ktoré sú z technologického hľadiska vhodné a kompatibilné pre zobrazenie tejto Služby a sú pripojené k sieti internet pomocou trvalého drôtového alebo bezdrôtového širokopásmového pripojenia. Ak dôjde k porušeniu Podmienok, môžeme Vám zamedziť prístup k Službe alebo uplatniť ďalšie opatrenia uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo príslušných právnych predpisoch.

 

8. Pravidlá pre používanie služby Horizon Go

Pri používaní služby Horizon Go nie ste oprávnený:

a.       prevádzkovať činnosť, ktorou by mohlo dôjsť k akémukoľvek zásahu alebo narušeniu Služby;

b.      kopírovať, upravovať, dekompilovať Službu alebo jej obsah, vytvárať napodobneniny alebo odvodeniny;

c.       používať Službu alebo jej časť na vytváranie akéhokoľvek nástroja alebo softwarového produktu, ktorý je možné použiť na vytváranie softwarových aplikácii akejkoľvek povahy;

d.      prenajímať , zapožičiavať, poskytovať alebo sprístupňovať verejnosti, predávať alebo distribuovať Službu ako celok alebo jej časť;

e.      manipulovať so Službou alebo obchádzať akúkoľvek technológiu používanú nami alebo našimi Poskytovateľmi obsahu za účelom ochrany obsahu dostupného prostredníctvom Služby;

f.        obchádzať územné obmedzenia vzťahujúce sa na Službu;

g.       vytvárať používateľské účty podvodným spôsobom;

h.      používať Službu spôsobom porušujúcim tieto Podmienky.

 

 

 

II.        Aktualizácie služby Horizon Go

Aktualizácie služby Horizon Go pre Vás uskutočňujeme s cieľom zlepšovať a rozširovať Službu. Vezmite, prosím, na vedomie, že implementácie takýchto aktualizácii môžu ovplyvniť dostupnosť Služby.

 

III.      Služby tretích strán

Služba Horizon Go môže obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností (ďalej len „tretie strany“) a na im ponúkané služby. Tretie strany môžu mať vlastné podmienky poskytovania služieb, odporúčame Vám preto oboznámiť sa i s ich podmienkami. Za konanie alebo obsah produktov a služieb tretích strán nezodpovedáme. 

 

IV.      Ochrana súkromia a osobných údajov

Prístupom k službe Horizon Go vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade so Zásadami ochrany súkromia, ktoré sú k dispozícii na stránkach www.upc.sk a www.horizon.tv/sk_sk.

Služba Horizon Go vám ponúka personalizované odporúčania, ktoré vám umožnia naplno využiť funkcie a vlastnosti tejto služby. Ak ste používateľom iba služby Horizon Go, žiadame vás, aby ste pri prvom zaregistrovaní do služby Horizon Go dali povolenie zhromažďovať informácie o vašich preferenciách sledovania, aby sme mohli vytvárať personalizované odporúčania obsahu, ktorý pravdepodobne oceníte, alebo vám zasielať špeciálne ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať.
Pokiaľ ste taktiež užívateľom Horizon Box, vaše nastavenie ochrany osobných údajov pre odporúčania v službe Horizon Go sa budú riadiť nastaveniami, ktoré máte na svojom Horizon Boxe. To znamená, že pokiaľ ste si vybrali personalizované odporúčania v nastavení Horizon Boxu, vaše odporúčania obsahu budú tiež založené na vašich preferenciách pri sledovaní Horizon Go. Pokiaľ zmeníte nastavenia odporúčaní v menu Horizon Boxu, zmeníte ich aj pre Horizon Go.

 

V.        Používateľský účet a zabezpečenie

Za zachovanie dôvernosti Vášho používateľského mena a hesla zodpovedáte Vy. Ak sa dozviete o neoprávnenom používaní Vášho účtu, neodkladne kontaktujte naše Zákaznícke centrum.

 

VI.      Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom Podmienok, obráťte sa na naše Zákaznícke centrum na telefónnom čísle 02/594 22 222 alebo prostredníctvom sekcie „Kontakt“ na našej webovej stránke www.upc.sk.

 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenositeľnosti on-line služieb poskytujúcich obsah v rámci vnútorného trhu (ďalej len "Nariadenie") užívatelia, ktorých členský štát bydliska bol overený v súlade s týmto nariadením, majú možnosť pristupovať k Službe a využívať ju, ak sú dočasne prítomní v inom členskom štáte EÚ, než je ich členský štát bydliska, rovnakým spôsobom ako v členskom štáte bydliska. Kvalita poskytovanej Služby v iných členských štátoch EÚ sa môže líšiť od kvality poskytovanej Služby v domovskom členskom štáte účastníka.