OSOBITNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY HORIZON
TV

SPOLOČNOSŤOU UPCBROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

 

Tieto osobitné podmienky poskytovania služby Horizon TV (ďalej aj „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti užívateľov služby Horizon TV (ďalej aj „Služba“) poskytovanej spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj ako „UPC“) ako (i) doplnkovej služby k službe digitálnej káblovej televízie poskytovanej spoločnosťou UPC a (ii) samostatnej služby.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Horizon TV je služba
retransmisie programových služieb cez internet, ktorou Vám umožňujeme príjem a súčasný úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby vysielateľov na rôznych elektronických zariadeniach (PC, notebook, tablet, smartphone a iné); zoznam programov, ktoré je v rámci Služby možné sledovať je k dispozícii na webovej stránke www.horizon.tv/sk_sk. V závislosti od druhu zariadenia, na ktorom Službu využívate sa názov Služby môže líšiť (Horizon Go alebo Horizon TV).

1.2 V rámci Služby Vám môžeme sprístupniť len televízne programy, či časti ich obsahu (relácie), na šírenie ktorých sme oprávnení na základe licencií poskytnutých nám vysielateľmi týchto televíznych programov (ďalej len „Poskytovatelia obsahu“). Ponuka televíznych programov v rámci služby Horizon TV ako samostatnej služby podľa bodu 2.1.2 a 2.1.3 sa preto nemusí v celom rozsahu zhodovať s ponukou televíznych programov dostupnou v rámci Služby poskytovanej podľa bodu 2.1.1.

1.3 Skôr než začnete Službu používať, oboznámte sa prosím s obsahom týchto Podmienok, ako aj s obsahom Všeobecných podmienok spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., na poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a Zásadami ochrany súkromia (ďalej len „Zásady“), ktoré nájdete na stránkach www.upc.sk.

1.4 Všeobecné podmienky sa uplatnia na právny vzťah založený zmluvou v rozsahu, v ktorom to tieto Podmienky nevylučujú alebo to pripúšťa charakter Služby. Neaplikujú sa tie ustanovenia Všeobecných podmienok, ktoré tieto Podmienky výslovne vylučujú alebo z ich povahy je zrejmé, že sa vzťahujú výlučne na službu elektronických komunikácií.

1.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami podmienky kampane, zmluvy, Podmienok a Všeobecných podmienok majú podmienky kampane prednosť pred zmluvou, zmluva má prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok a ustanovenie týchto Podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok.

 

2. Používanie Služby

 

2.1 Službu môžete používať:

2.1.1 ako doplnkovú službu k službe digitálnej káblovej televízie poskytovanej spoločnosťou UPC ak máte so spoločnosťou UPC uzavretú zmluvu o poskytovaní verejných služieb;

2.1.2 ako samostatnú službu, ak ste užívateľmi služby Internet poskytovanej spoločnosťou UPC, alebo

2.1.3 ako samostatnú službu, ak ste užívateľmi služby Internet od iného poskytovateľa verejných služieb.

2.2 Poskytnutie prístupu k Službe na základe zmluvy o poskytnutí prístupu k službe Horizon TV uzavretej podľa bodu 2.1.3 nie je službou elektronických komunikácií.

 

 

3. Minimálne technické požiadavky

 

3.1 Minimálne požiadavky na rýchlosť internetového pripojenia

3.1.1 Predpokladom správneho fungovania Služby je internetové pripojenie s rýchlosťou aspoň 5 mbps.

3.2 Minimálne technické požiadavky na charakteristiku zariadenia

3.2.1 Minimálne technické požiadavky na podporované zariadenia sú uvedené na stránkach www.upc.sk v sekcii Pre zákazníkov.

3.3 Odporúčame Vám, aby ste si pred začatím využívania Služby overili, či Vaše internetové pripojenie, resp. zariadenie, na ktorom máte v úmysle Službu využívať, spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Pokiaľ Vaše internetové pripojenie, resp. zariadenie vyššie uvedené požiadavky nespĺňa, nenesieme žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie Služby.

3.4 Vezmite tiež prosím na vedomie, že nezodpovedáme za žiadne vady funkčnosti alebo kvality Služby, ktoré nemajú pôvod vo vlastných komponentoch Služby alebo nie sú spôsobené poruchou na zariadeniach v našom vlastníctve. Rovnako nezodpovedáme za Vaše hardwarové a softwarové vybavenie.

 

 

4. Aktivácia Služby a uzavretie
zmluvy

 

4.1 Aktivácia Služby

4.1.1 Prístup k Službe Vám aktivujeme na základe objednávky, ktorú môžete urobiť najmä na zákazníckom stredisku UPC, telefonicky alebo na našej webstránke www.upc.sk.

4.1.2 Ak si Službu objednávate ako doplnkovú službu k službe digitálnej televízie, prístup k Službe Vám aktivujeme dňom začatia poskytovania služby digitálnej televízie.

4.1.3 Ak si od nás spoločne so Službou objednávate aj službu prístupu k sieti Internet, prístup k Službe Vám aktivujeme dňom začatia poskytovania služby prístupu k sieti Internet.

4.1.4 V ostatných prípadoch Vám prístup k Službe aktivujeme v nasledujúci pracovný deň po doručení objednávky. O aktivácii Služby budete vyrozumení elektronickou poštou.

4.1.5 Službu môžete využívať od momentu jej aktivácie.

 

4.2 Uzavretie zmluvy

 

4.2.1 V prípade objednávky Služby inak ako na zákazníckom stredisku Vám v lehote desiatich dní od aktivácie Služby doručíme na podpis zmluvu o poskytnutí prístupu k službe Horizon TV.

4.2.2 Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom jej podpisu; pokiaľ zmluvu z akýchkoľvek dôvodov nepodpíšete, má sa za to, že zmluva nevznikla a sme oprávnení Vám prístup k Službe deaktivovať.

4.2.3 K opätovnej aktivácii prístupu k Službe môže dôjsť iba na základe novej objednávky podľa bodu 4.1.1.

4.2.4 Vyššie uvedené ustanovenia bodu 4.2 sa neuplatnia, ak si Službu ako doplnkovú službu objednávate súčasne so službou digitálnej televízie; v takom prípade s Vami neuzatvárame samostatnú zmluvu o poskytovaní služby Horizon TV, pričom zmluva na poskytnutie Služby sa považuje za uzavretú dňom uzavretia zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

 

5. Cena

 

5.1 Služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb vydaného spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., ktorý je dostupný na našich webových stránkach www.upc.sk.

 

 

6. Trvanie a zánik zmluvy

 

6.1 Zmluvu na poskytovanie Služby s Vami uzatvárame na dobu neurčitú.

6.2 Na ukončení zmluvy sa môžeme dohodnúť. Zmluvu je tiež možné písomne vypovedať alebo od nej odstúpiť.

6.3 Zmluvu ste oprávnení vypovedať bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote. Spoločnosť UPC je rovnako oprávnená ukončiť zmluvu výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

6.4 K ukončeniu zmluvy tiež dochádza:

6.4.1 v prípade užívateľov Služby ako doplnkovej služby k službe digitálnej televízie, dňom ukončenia zmluvy o poskytovaní služby digitálnej televízie v súlade so Všeobecnými podmienkami;

6.4.2 v prípade užívateľov Služby uvedených v bode 2.1.2 dňom ukončenia Zmluvy o poskytovaní služby Internet v súlade so Všeobecnými podmienkami, ibaže sme sa výslovne dohodli, že Vám Službu budeme i naďalej poskytovať.

6.5 Od zmluvy môžete odstúpiť z dôvodov uvedených v bode 2.7.3.1 písm. (b) až (g) Všeobecných podmienok.

6.6 Od zmluvy môžeme odstúpiť z dôvodov uvedených v bode 2.7.3.2 písm. (b), (d) až (k) Všeobecných podmienok.

 

 

7. Jednostranná zmena zmluvných
podmienok

 

7.1 UPC má právo jednostranne zmeniť zmluvné podmienky dojednané s Vami v zmluve z nasledovných dôvodov:

7.1.1 zmena podmienok na trhu poskytovania služieb obdobných službe Horizon TV;

7.1.2 zvýšenie nákladov UPC súvisiacich s poskytovaním Služby;

7.1.3 zmena inflácie podľa údajov Štatistického úradu SR;

7.1.4 zmena obsahovej štruktúry Služby napr. v dôsledku zmeny zmluvných podmienok medzi UPC a Poskytovateľmi obsahu alebo zmien v programových balíčkoch Služby;

7.1.5 zmena vyvolaná technologickým vývojom Služby;

7.1.6 technické zmeny v plneniach poskytovaných alebo zabezpečovaných pre UPC tretími stranami, ktoré majú vplyv na poskytovanie Služby;

7.1.7 zmena, ktorá vyplynie z výsledkov interných kontrol UPC smerujúca k zlepšeniu alebo zefektívneniu riadiacich procesov UPC alebo starostlivosti o zákazníka;

7.1.8 zmena, ktorá je vyžadovaná všeobecne záväznými predpismi alebo rozhodnutiami súdov alebo orgánov verejnej správy resp. iných orgánov, ktoré sú pre UPC záväzné.

7.2 V prípade zmeny zmluvných podmienok Vás budeme o zmenách informovať najneskôr jeden (1) mesiac pred účinnosťou zmeny.

 

8. Pravidlá využívania Služby

 

8.1 Služba je dostupná a možno ju využívať výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.2 V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 o cezhraničnej prenositeľnosti on-line služieb poskytujúcich obsah v rámci vnútorného trhu (ďalej len "Nariadenie") užívatelia, ktorých členský štát bydliska bol overený v súlade s týmto nariadením, majú možnosť pristupovať k Službe a využívať ju, i pokiaľ sa dočasne zdržujú v inom členskom štáte EÚ, než je ich členský štát ich bydliska, a to rovnakým spôsobom ako v členskom štáte bydliska. Kvalita poskytovanej Služby v iných členských štátoch EÚ sa však môže líšiť od kvality poskytovanej Služby v domovskom členskom štáte účastníka.

8.3 Službu môžete používať maximálne na troch (3) zariadeniach súčasne, pričom jeden program môžete sledovať nanajvýš na 2 (dvoch) zariadeniach súčasne.

8.4 Službu ste oprávnení využívať výlučne na svoje osobné a súkromné účely; používanie Služby na akýkoľvek iný účel (najmä komerčný) je zakázané.

8.5 Službu môžete používať len prostredníctvom zariadení, ktoré sú z technologického hľadiska vhodné a kompatibilné pre zobrazenie Služby a sú pripojené k sieti Internet pomocou trvalého drôtového alebo bezdrôtového širokopásmového pripojenia.

8.6 Pri používaní Služby nie ste oprávnení:

8.6.1 prevádzkovať činnosť, ktorou by mohlo dôjsť k akémukoľvek zásahu alebo narušeniu Služby;

8.6.2 kopírovať, upravovať, dekompilovať Službu alebo jej obsah, vytvárať napodobeniny alebo odvodeniny;

8.6.3 používať Službu alebo jej časť na vytváranie akéhokoľvek nástroja alebo softwarového produktu, ktorý je možné použiť na vytváranie softwarových aplikácii akejkoľvek povahy;

8.6.4 prenajímať, požičiavať, poskytovať alebo sprístupňovať verejnosti, predávať alebo distribuovať Službu ako celok alebo jej časť

8.6.5 manipulovať so Službou alebo obchádzať akúkoľvek technológiu používanú našou spoločnosťou alebo Poskytovateľmi obsahu na účely ochrany obsahu dostupného prostredníctvom Služby;

8.6.6 obchádzať územné obmedzenia vzťahujúce sa na Službu;

8.6.7 vytvárať užívateľské účty podvodným spôsobom;

8.6.8 užívať Službu akýmkoľvek spôsobom porušujúcim tieto Podmienky.

8.7 V prípade porušenia podmienok používania Služby sme oprávnení zamedziť Vám prístup k Službe alebo uplatniť ďalšie opatrenia uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo príslušných právnych predpisoch.

 

 

9. Aktualizácie Služby

 

9.1 Aktualizácie Služby pre Vás uskutočňujeme s cieľom zlepšovať Službu a rozširovať jej obsah. Vezmite prosím, na vedomie, že implementácia aktualizácií môže ovplyvniť dostupnosť Služby.

 

10. Služby tretích strán

 

10.1 Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností (ďalej len „Tretie strany“) a nimi ponúkané služby. Tretie strany môžu mať vlastné podmienky poskytovania služieb, odporúčame Vám preto oboznámiť sa i s ich podmienkami. Za konanie alebo obsah produktov a služieb Tretích strán nezodpovedáme.

11. Ochrana súkromia
a osobných údajov

 

11.1 Prístupom k Službe vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade so Zásadami
ochrany súkromia, ktoré sú k dispozícii na stránkach www.upc.sk a www.horizon.tv/sk_sk.

11.2 Služba vám ponúka personalizované odporúčania, ktoré Vám umožnia naplno využiť jej funkcie a vlastnosti. Odporúčame Vám, aby ste pri prvom použití Služby udelili povolenie zhromažďovať informácie o Vašich preferenciách sledovania, aby sme pre Vás mohli vytvárať personalizované odporúčania obsahu, ktorý pravdepodobne oceníte, alebo Vám zasielať špeciálne ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať.

11.3 Pokiaľ ste ako užívateľ Služby podľa bodu 2.1.1. užívateľom zariadenia Horizon Box, Vaše nastavenie ochrany osobných údajov pre odporúčania v Službe sa budú riadiť nastaveniami, ktoré máte na svojom Horizon Boxe. Pokiaľ zmeníte nastavenia odporúčaní v menu Horizon Boxu, dôjde k ich zmene ich aj pre službu Horizon TV.

 

12. Užívateľský účet a zabezpečenie

 

12.1 Za zachovanie dôvernosti Vášho užívateľského mena a hesla zodpovedáte sami. Ak sa dozviete o neoprávnenom používaní Vášho účtu, neodkladne kontaktujte naše Zákaznícke centrum.

 

13. Kontaktné údaje

 

13.1 Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Podmienok, obráťte sa na naše Zákaznícke centrum na telefónnom čísle 02/594 22 222 alebo prostredníctvom sekcie „Kontakt“ na našej webovej stránke www.upc.sk.

 

14. Záverečné ustanovenia

 

14.1 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02. 12. 2019.

14.2 Tieto Podmienky v celom rozsahu nahrádzajú Podmienky poskytovania služby Horizon TV spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.