REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI HORIZON GO

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin świadczenia usługi Horizon Go, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi Horizon Go, świadczonej przez UPC.

2.      Każdy Abonent zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.      Regulamin udostępniany jest Abonentowi nieodpłatnie za pośrednictwem stron internetowych  www.horizon.tv oraz www.upc.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu, przed jak i po zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

 

Rozdział II

 

Definicje

1.      Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Abonent

-

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy Abonenckiej.

Aplikacja

-

oprogramowanie pod nazwą Horizon Go umożliwiające korzystanie z Usługi, dostępne bez dodatkowych opłat za pośrednictwem witryny www.horizon.tv (dla komputerów osobistych), albo dedykowane oprogramowanie dostępne za pośrednictwem Google Play, App Store oraz Sklepu Windows (dla telefonów lub tabletów).

Cennik

-

zestawienie cen z tytułu świadczenia przez UPC usług.

Dostęp do Sieci Internet

-

dostęp szerokopasmowy do sieci Internet w technologii przewodowej lub bezprzewodowej.

Moje UPC

-

spersonalizowana strona www umożliwiająca Abonentowi konfigurację usług, dostępna poprzez stronę www.upc.pl.

Regulamin Świadczenia Usług

-

Regulamin Świadczenia Usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

Treści

-

wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem Usługi w szczególności programy telewizyjne, audiowizualne usługi medialne na żądanie, przewodnik po programach telewizyjnych, itp.

Umowa

-

umowa o świadczenie Usługi zawarta przez Abonenta z UPC  w oparciu o Regulamin.

Umowa Abonencka

-

umowa o świadczenie z usług zawarta pomiędzy Abonentem a UPC na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług.

UPC

-

UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-867, przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsię­biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791 o kapitale zakładowym w wysokości 110 000 000 PLN.

Urządzenie

-

a) komputery osobiste  (stacjonarne lub laptopy), wyposażone w system operacyjny Windows lub MAC OS z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer/Mozilla Firefox /Safari oraz wtyczką Silverlight;

b) inne urządzenia przenośne typu smartfon lub tablet  wyposażone w system operacyjny Windows 10, Android 4.X lub wyższy, albo IOS8X lub wyższy, umożliwiające dostęp do Sieci Internet.

Usługa

-

Usługa dodatkowa przeznaczona dla Abonentów, którzy w oparciu o Umowę Abonencką korzystają:

a) co najmniej z Usługi Telewizji Cyfrowej w ramach Pakietu Select lub Max z dekoderem UPC Mediabox lub Kaon  oraz z Usługą Internetową

albo

b) co najmniej z Usługi Telewizji Cyfrowej w ramach Pakietu Select lub Max z dekoderem Horizon

polegająca na zapewnieniu Abonentowi dostępu do płatnych lub nieodpłatnych Treści oraz innych funkcjonalności.

2.      Niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług.

 

Rozdział III


Opis Usługi

1.      Usługa  świadczona jest drogą elektroniczną i polega w szczególności na:

a)      udostępnianiu programów telewizyjnych - w ilości zależnej od posiadanej usługi Telewizji Cyfrowej;

b)      dostarczaniu audiowizualnych usług medialnych na żądanie w wyniku zamówienia takich usług przez Abonenta - ilość dostępnych tytułów zależna jest od posiadanej  usługi Telewizji Cyfrowej;

c)      dostarczaniu przewodnika po programach telewizyjnych;

d)      umożliwieniu Abonentowi zdalnego nagrywania audycji na wybranych Dekoderach udostępnionych Abonentom na podstawie Umowy Abonenckiej – w zależności od posiadanego przez Abonenta  typu Dekodera;

e)      umożliwieniu Abonentowi przełączania za pośrednictwem telefonu lub tabletu programu telewizyjnego lub dostępu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie  na dekoderze–w zależności od posiadanego przez Abonenta  typu Dekodera;

f) dostępu do funkcjonalności Polecane (na zasadach określonych w Rozdziale IX), która w oparciu o preferencje oglądalności danego Abonenta prezentuje mu propozycje interesujących go Treści.

2.      Wykaz programów telewizyjnych, o których mowa w ust. 1 a) zawarty jest w ramach Usługi oraz umieszczony jest na stronach www.upc.pl. i www.horizon.tv. Ilość programów telewizyjnych  może ulegać zmianie w trakcie korzystania z Usługi i nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka będzie każdorazowo odzwierciedlona w wykazie programów telewizyjnych.

3.      UPC zastrzega sobie prawo dokonywania aktualizacji Usługi, które mają na celu poprawę, udoskonalenie i dalszy rozwój Usługi oraz wprowadzenie nowych Treści, czy funkcjonalności.

 

Rozdział IV

 

Zawarcie Umowy

1.      W celu zawarcia Umowy wymagane jest:

a)      zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności UPC;

b)      skonfigurowanie Urządzenia w celu uzyskania Dostępu do Sieci Internet;

oraz odpowiednio:

c)      w przypadku komputerów osobistych:

-         zalogowanie się do Aplikacji poprzez stronę www.horizon.tv przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego podczas rejestracji konta przez Abonenta w Moim UPC;

-         pobrania Aplikacji ze Sklepu Windows dla użytkowników korzystających z komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10  i następnie zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego podczas rejestracji konta przez Abonenta w Moim UPC;

albo

d)   w przypadku smartfonów oraz tabletów:

-         zainstalowania Aplikacji dostępnej w serwisie Google Play (dla Urządzeń z systemem operacyjnym Android),App Store (dla Urządzeń z systemem operacyjnym IOS) lub Sklepie Windows(dla Urządzeń z systemem operacyjnym Windows 10);

-         i następnie zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego podczas rejestracji konta przez Abonenta w Moim UPC;

 

2.      Aplikacja może nie działać poprawnie na niektórych Urządzeniach, na których zainstalowany jest  system Android, ze względu na możliwość ingerencji producentów Urządzeń w systemy operacyjne Urządzeń.

3.      Z chwilą pierwszego zalogowania się do Usługi zostaje zawarta Umowa a Abonent uzyskuje dostęp do Treści z wyjątkiem Treści, o których mowa w rozdziale III ust. 1 lit. a) – b). Dostęp do Treści, o których mowa w rozdziale III ust. 1 lit. a) – b) wymagać może dodatkowego zamówienia przez Abonenta zgodnie ze stosowanymi przez UPC sposobami zamawiania usług.

4.      W celu uniknięcia logowania do Aplikacji w trakcie każdego kolejnego uruchomienia Usługi, Aplikacja umożliwia zapamiętanie loginu i hasła. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony loginu oraz hasła, w szczególności do nie udostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła i loginu. 

5.      Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas trwania Umowy Abonenckiej.

 

Rozdział V

 

 Zasady korzystania z Usługi

1.      UPC może zawiesić świadczenie Usługi albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent, w związku z korzystaniem z Usługi:  

a)      zakłóca poprawne funkcjonowanie infrastruktury sieciowej UPC;

b)      uzyskuje lub podejmuje próby uzyskania materiałów lub informacji, które nie są celowo udostępniane lub przewidziane w ramach funkcjonalności Usługi;

c)      podejmuje próby zmiany bądź dokonuje zmiany parametrów Usługi;

d)      narusza praw własności intelektualnej osób trzecich;

e)      rozpowszechnia materiały zawierających treści niezgodne z przepisami prawa, np. o charakterze rasistowskim czy pornograficznym lub mających na celu zastraszanie, grożenie, obrażanie czy niepokojenie osób trzecich;

f)       prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub przechowywanych w nich informacji polegających w szczególności na przełamywaniu zabezpieczeń lub obchodzeniu mechanizmów lub procedur zabezpieczeń;

g)      dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakichkolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody.

2.      UPC może ustanowić ograniczenie dotyczące maksymalnej ilości Urządzeń, wykorzystywanych jednocześnie do korzystania z Usługi.

 

Rozdział VI

 

Opłaty

1.      Z tytułu dostępu do Treści, o których mowa w rozdziale III ust. 1 lit. a) – b) Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz UPC miesięcznej opłaty abonamentowej określonej w Cenniku Usług dodatkowych UPC. 

2.      Abonent uiszcza z góry opłatę abonamentową z częstotliwością odpowiadającą Okresowi Rozliczeniowemu z zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług.  

 

Rozdział VII

 

Prawa autorskie

1.      Wszelkie prawa autorskie, związane z korzystaniem z Usługi przysługują odpowiednio UPC lub  dostawcom Treści. Prawo do korzystania z Treści jest udzielane na zasadzie licencji, nie na zasadzie przeniesienia praw autorskich, zaś uprawnienia Abonentów ograniczają się do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.      Abonent uprawniony jest do korzystania z Usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1 kwietnia 2018 r. UPC umożliwi dostęp do usługi Abonentom czasowo przebywającym w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Czasowy dostęp do Usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje Treści, z których korzystanie ograniczone jest wyłącznie do Lokalu lub sieci Internet UPC, zgodnie z ust. 3 poniżej. Poziom jakości czasowego dostępu do Usługi w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego może różnić się od poziomu jakości dostępnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.(1)

3.      W związku z zakresem praw autorskich dostawców Treści, w zakresie niektórych treści dostępnych w ramach Usługi Treści, Abonent uprawniony będzie do korzystania z takich Treści wyłącznie w Lokalu  lub wyłącznie  poprzez dostęp do  sieci Internet zapewniony przez UPC.  

4.      Usługa, w tym udostępniane za jej pośrednictwem Treści, mogą być wykorzystywane jedynie dla własnego użytku osobistego Abonentów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dz. U. 2006 poz. 90, nr 631). Nie jest dopuszczalne w szczególności:

a)      kopiowanie, powielanie, transmisja, modyfikacja, zmiana, dekonstruowanie, naśladowanie, dekompilowanie lub rozbieranie Usługi w jakikolwiek sposób ani wytwarzanie dzieł pochodnych na podstawie Usługi,

b)      wykorzystanie Usługi lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Usługi do tworzenia jakiegokolwiek narzędzia lub oprogramowania, mogących być wykorzystanymi do tworzenia aplikacji programowych o jakimkolwiek charakterze,

c)      wypożyczanie, wydzierżawianie, publiczne udostępnianie, sprzedaż lub dystrybucja Usługi lub jakichkolwiek zawartych w niej treści,

d)      naruszanie integralności Usługi, omijanie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, zastosowanych przez UPC lub  dostawców Treści,

e)      naruszanie licencyjnych ograniczeń  terytorialnych Usługi,

f)       tworzenie fałszywych/nieprawdziwych kont użytkowników.

5.      UPC nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem korzystanie z Usługi.

6.      UPC zastrzega prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Abonenta ust. 3.

 

Rozdział VIII

 

Rozwiązanie Umowy

1.      Do rozwiązania Umowy przez Abonenta lub UPC odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe postanowienia Umowy Abonenckiej oraz Regulaminu Świadczenia Usług dotyczące rozwiązania Umowy Abonenckiej.

2.      W przypadku rozwiązania Umowy, Abonent zobowiązany jest do odinstalowania Aplikacji na każdym Urządzeniu.

 

Rozdział IX

 

Prywatność, ochrona danych

1.      Uzyskując dostęp do Usługi, Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że UPC przetwarza dane dotyczące korzystania przez Abonenta z Usługi na potrzeby funkcjonalności „Polecane”, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności UPC, zamieszczonej na stronach www.upc.pl i www.horizon.tv. Dane te służą jedynie do optymalizacji dedykowanych Treści dostarczanych w ramach funkcjonalności „Polecane”. Treści dla dorosłych nie będą obejmowane tą funkcjonalnością. Od 25 maja 2018 r. logując się do aplikacji Horizon Go Abonent zostanie poproszony o udzielenie zgody na akceptację funkcji „Polecane. Jeżeli Abonent korzysta z dekodera Horizon, ustawienia funkcji Polecane w aplikacji będą zgodne z ustawieniami „Personalizacji” dostępnymi w sekcji „ustawienia” dekodera Horizon i mogą być zmieniane wyłącznie tam. (2)

2.        Dane dotyczące korzystania przez Abonenta z Usług nie będą przekazywane osobom trzecim.

3.      Dalsze informacje, dotyczące prywatności oraz przetwarzania danych osobowych można znaleźć w  Polityce Prywatności UPC, zamieszczonej na stronach www.upc.pl i www.horizon.tv.

 

Rozdział X

 

 Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje z tytułu świadczenia Usługi mogą być składane przez Abonentów w trybie i zakresie przewidzianym dla reklamacji, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług.

 

Rozdział XI

 

 Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie www.upc.pl oraz www.horizon.tv w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

2.      W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonent może rozwiązać umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian

3.      W zakresie nieokreślonym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu Świadczenia Usług oraz Polityki Prywatności dostępnych na stronach www.upc.pl.

4.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od 9 marca 2017 roku. 

 

 

(1)Zmienione postanowienie obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

(2)Zmienione postanowienie obowiązuje od 25 maja 2018 r.