ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

 

Záleží nám na Vašom súkromí

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „UPC“) si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Záleží nám na tom, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") opisujú, ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje v prípade, ak využívate naše produkty a služby a ako bude spoločnosť UPC nakladať s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete na základe predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, ak to príslušné právne predpisy vyžadujú. 

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých zákazníkov spoločnosti UPC a ich dcérskych spoločností. Vzťahujú sa rovnako aj na všetkých návštevníkov našich webových stránok, ktorí môžu, avšak nemusia byť zákazníkmi spoločnosti UPC. 

Tieto Zásady je potrebné vnímať v spojení so Všeobecnými podmienkami spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb, ako aj ostatnými zmluvnými dokumentmi a  osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa na konkrétne produkty a služby, ktoré od nás poberáte. Tieto Zásady môžu byť v prípade potreby aktualizované. Prípadné zmeny zistíte pravidelným sledovaním našich webových stránok. 

Naše produkty či služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky ďalších spoločností a nimi ponúkané služby; tieto spoločnosti môžu mať vlastné zásady týkajúce sa ochrany súkromia. Odporúčame Vám preto dôkladne sa oboznámiť so zásadami ochrany súkromia týchto spoločností, resp. tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek postupy v oblasti ochrany súkromia alebo akýkoľvek obsah produktov či služieb takýchto tretích strán.

 

Čo sa rozumie pod pojmom "osobné údaje"?

Našim cieľom je nastaviť štandard ochrany súkromia čo najvyššie, a preto podporujeme široký výklad pojmu „osobné údaje“, ktoré definujeme ako údaje týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby, akou je zamestnanec alebo spotrebiteľ, hlavne vrátane mena, adresy, dátumu narodenia a záznamov o platbách. Vo vzťahu k našim zákazníkom a pokiaľ to kontext vyžaduje, zahŕňajú osobné údaje tiež prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, údaje o polohe, IP adresy, údaje o používaní internetu a údaje o používaní set top boxu.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Vzhľadom na povahu našich služieb a produktov môžeme na základe predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, pokiaľ to aktuálne právne predpisy vyžadujú spracúvať a  zhromažďovať nasledujúce osobné údaje: 

  • Kontaktné údaje, t.j. údaje, ktoré nám umožňujú Vás identifikovať alebo kontaktovať. Tieto informácie zahŕňajú najmä meno, priezvisko, adresu, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, používateľské mená a hesla, dátum narodenia, pohlavie, jazykové preferencie, informácie o dodaní, ako aj ďalšie kontaktné údaje získané priamo od Vás. 
  • Informácie o účte, t.j. informácie, ktoré nám poskytnete za účelom objednania našich služieb, ako sú informácie o bankovom účte, fakturačná adresa a informácie, ktoré nám poskytnete pri svojom prihlasovaní do súťaží alebo keď sa na nás obraciate s otázkami týkajúcimi sa našich produktov a služieb. 
  • Informácie o službách, t.j. informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, ako číslo modelu a servisné číslo Vášho set top boxu, používanú verziu softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň príslušného balíčku služieb. 
  • Všeobecné používateľské informácie, t.j. informácie generované v priebehu Vášho používania našich produktov a služieb, napr. keď využívate našu sieť na uskutočňovanie telefonických hovorov, používanie služby prístupu do siete internet, navštevovanie našej webovej stránky, sledovanie televízneho vysielania, využívanie služby „Video on Demand“(VOD) , prechádzanie televíznych ponúk, ako je program vysielania (TV Sprievodca) alebo katalóg VOD. 
  • Ostatné osobné údaje, t.j. informácie, ktoré môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi získať z verejných zdrojov alebo zoznamu dlžníkov. Ďalej môžeme zhromažďovať osobné údaje týkajúce sa tretích strán, ak nám ich poskytnete Vy, napr. v prípade, ak kupujete niektorý z našich produktov ako darček pre túto osobu.

 

Na čo používame osobné údaje?

Informácie týkajúce sa Vašej osoby zhromažďujeme s ohľadom na povahu našich služieb a produktov. Je pre nás dôležité zaistiť, aby naše produkty a služby boli jednoduché, osobné a spoľahlivé. Neustále hľadáme spôsoby, ako naše služby a produkty vylepšovať, aby čo najviac vyhovovali Vašim osobným potrebám. Preto na základe predchádzajúceho oznámenia alebo udelenia Vášho súhlasu, ak to príslušné právne predpisy vyžadujú, môžeme zhromažďovať a spracúvať Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty a služby.

Kontaktné údaje, Informácie o účte a Informácie o službách používame pre nastavenie a udržovanie kvality našich produktov a služieb, pre naše administratívne potreby a pre účely správy obsahu a súťaží. Tieto činnosti zahŕňajú najmä poskytovanie, technickú podporu, aktualizácie hardwaru a softwaru, fakturáciu, inkasovanie platieb a úverovú kontrolu. 

Aby sme mohli vylepšovať naše produkty a služby.

Zo Všeobecných používateľských informácií môžeme vychádzať pri identifikovaní oblastí pre zlepšenie. Napríklad vysoká miera využívania služby VOD určitého filmového žánru môže viesť k rozšíreniu filmového katalógu v tomto žánri. Rovnako môžeme vykonávať prieskumy trhu za účelom skvalitnenia našich existujúcich služieb a vývoja nových produktov zodpovedajúcich potrebám našich zákazníkov. 

Aby sme Vám mohli predstaviť nové produkty a služby.

Môžeme s Vami komunikovať o chystaných nových vlastnostiach našich produktov a služieb alebo o reklamných akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V časti "Ako sa prihlásiť a odhlásiť?" vysvetľujeme, ako si môžete aktualizovať svoje marketingové preferencie. 

Aby sme mohli nakupovať tovar a služby od našich obchodných partnerov.

Čas od času Vám môžeme na obrazovku alebo on-line zasielať naše špeciálne ponuky v dobe, keď budete používať naše produkty a služby, aby ste si mohli zakúpiť tovar a služby od našich partnerov, ako sú zadávatelia reklamy, promotéri, poskytovatelia alebo predajcovia aplikácií (ďalej súhrnne „Obchodní partneri“). Pokiaľ sa rozhodnete tieto ponuky využiť alebo sa zúčastniť určitej transakcie, môžeme zhromažďovať Vaše relevantné osobné údaje a poskytovať ich našim Obchodným partnerom, ktorí sponzorujú príslušné reklamné akcie alebo transakcie. Informácie bude v takomto prípade zhromažďovať a poskytovať spoločnosť UPC výhradne po Vašej kladnej odpovedi na predmetnú ponuku. Okrem splnenia Vašej požiadavky môžu Obchodní partneri rovnako používať Vaše osobné údaje na to, aby Vám mohli zasielať ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. Používanie osobných údajov Obchodnými partnermi sa riadi ich príslušnými zásadami ochrany súkromia, z ktorých by ste mali vychádzať, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky ohľadne toho, ako môžu naši Obchodní partneri používať Vaše osobné údaje. 

Aby sme mohli riadiť naše výsledky.

Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, keď Vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb, našich služieb starostlivosti o zákazníkov a našej údržby a prevádzky. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme používať informácie týkajúce sa Vášho používania našich produktov a služieb a prístupu k nim pre účely riadenia prevádzky, vybavovania otázok zákazníkov a pre účely prevencie a odhaľovania podvodov. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako monitorovať a zaznamenávať našu komunikáciu s Vami, vrátane e-mailov a telefónnych hovorov, a to pre potreby školenia, zaisťovania kvality a zaznamenávania podrobných informácií o produktoch a službách, ktoré si od nás objednávate. 

Aby sme mohli plniť svoje zákonné povinnosti.

Právne predpisy nám môžu ukladať povinnosť poskytnúť osobné údaje v súlade s podmienkami platného právneho procesu a/alebo v prípadoch, kedy to požadujú orgány aplikácie práva. Takéto poskytnutie osobných údajov môže byť vykonané aj bez Vášho súhlasu a vedomia a bez predchádzajúceho oznámenia v súlade s podmienkami platného právneho procesu. Vyhradzujeme si právo spochybniť požiadavku prístupu k osobným údajom zo strany verejných orgánov. 

Ďalšie spôsoby použitia.

Môžeme používať anonymné a súhrnné informácie k vypracovaniu správ a analýz týkajúcich sa typu obsahu a/alebo reklám, ktoré diváci sledujú alebo naopak preskakujú, pre potreby výskumu a pre ďalšie legitímne obchodné účely.

 

Pre zákazníkov Horizon, ktorí aktivovali osobné odporúčanie: 

Pre poskytovanie osobných odporúčaní. Ako súčasť zábavnej používateľskej skúsenosti s Horizon môžeme používať Informácie o preferovanom sledovaní pre odporúčanie a nahrávanie obsahu, ktorý by sa vám mohol páčiť, alebo pre poskytovanie zvýhodnených ponúk, o ktoré by ste mohli mať záujem. Osobné odporúčania sú aktivované, pokiaľ ste súhlasili s tým, aby sme mohli zhromažďovať Informácie o preferovanom sledovaní. Osobné odporúčania sa môžu týkať TV programov, VOD titulov a aplikácií. Nepoužívame osobné údaje týkajúce sa použití obsahu pre dospelých pre iné účely než je vyúčtovanie VOD a neposkytujeme osobné odporúčania vzťahujúce sa k obsahu pre dospelých. Viac informácií nájdete v časti "Ako sa prihlásiť a odhlásiť?".

 

Komu môžeme poskytovať osobné údaje?

Spoločnosť UPC si kladie za cieľ chrániť osobné údaje. Za účelom zaistenia fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu, pokiaľ sú vyžadované, poskytovať osobné údaje tretím stranám špecifikovaným nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia EU a Švajčiarska, kde sa predpisy týkajúce sa ochrany súkromie líšia od predpisov platných v EU a vo Švajčiarsku.

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo inej spoločnosti ovládanej rovnakou osobou (ďalej súhrnne "Prepojené spoločnosti"). V takomto prípade budeme od našich Prepojených spoločností vyžadovať, aby dodržovali tieto Zásady. 

Zamestnanci spoločnosti UPC.

Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k Vašim osobným údajom za účelom riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci. 

Obchodní partneri.

Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej našej špeciálnej ponuky alebo nami navrhnutej transakcie, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v relevantných prípadoch poskytnúť Vaše osobné údaje týmto Obchodným partnerom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti "Na čo používame Osobné údaje?". 

Kupujúci nášho podniku.

Pokiaľ iná spoločnosť odkúpi spoločnosť UPC alebo odkúpi majetok spoločnosti UPC, ktorého súčasťou sú Vaše osobné údaje, stane sa táto spoločnosť držiteľom Vašich osobných údajov zhromaždených spoločnosťou UPC a prevezme vo vzťahu k Vašim osobným údajom práva a povinnosti podľa týchto Zásad. 

Ďalšie tretie strany.

Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme poskytovať Vaše osobné údaje a poveriť ich spracúvaním v mene UPC tretie strany, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poskytnutie je nevyhnutné pre zabezpečenie fungovania našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov). Poveriť spracúvaním osobných údajov môžeme aj  externých predajcov vykonávajúcich obchodné činnosti pre UPC. Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu len v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pričom od takto poverených subjektov budeme vyžadovať zachovávanie mlčanlivosti o poskytnutých osobných údajoch, zabezpečenie ich ochrany a používanie výlučne na uvedené účely. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme poskytovať osobné údaje úverovým agentúram alebo spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať povinnosť poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej správy alebo ďalším tretím stranám.

 

Ako chránime osobné údaje?

Vynakladáme značné úsilie k zaisteniu ochrany Vášho súkromia a preto sme prijali za týmto účelom rad zásadných opatrení. Formálne sme menovali osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúcich z celého radu technických prvkov a postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú Vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusové programy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, zaisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Sme povinní uchovávať osobné údaje len počas doby nevyhnutnej pre splnenie účelu, na ktorý boli tieto osobné údaje zhromaždené, pokiaľ nám platné právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu.

 

Ako sa prihlásiť a odhlásiť?

Môžeme Vás kontaktovať a informovať Vás o našich produktoch a službách, ktoré by Vás mohli zaujímať, ak sa k odoberaniu noviniek prihlásite. Pokiaľ si nebudete priať ďalšie takéto kontaktovanie priameho marketingu z našej strany, môžete sa odhlásiť niektorým z možných spôsobov (ako je e-mail, SMS, telefón, pošta) alebo kontaktovaním nášho oddelenia zákazníckych služieb. Naše oddelenie zákazníckych služieb môžete kontaktovať prostredníctvom odkazu „Kontaktujte nás na našich webových stránkach“.

 

Pre služby Horizon: 

Pri vašom používaní služieb Horizon či Horizon Go budeme zhromažďovať, používať a sprístupňovať Všeobecné používateľské informácie spoločne s Kontaktnými údajmi, Informáciami o účte, Informáciami o službách a ostatnými osobnými údajmi spôsobom zodpovedajúcim týmto zásadám. Či budeme môcť zhromažďovať a využívať Informácie o preferovanom sledovaní, budete mať možnosť rozhodnúť nižšie uvedeným spôsobom.
 

Horizon

Pri zapojení zariadení pre službu Horizon vás požiadame, aby ste nám umožnili zhromažďovať Informácie o preferovanom sledovaní s cieľom poskytnúť vám osobné odporúčanie obsahu, ktorý by sa vám mohol páčiť a upozorniť vás na programové ponuky, o ktoré by ste mohli mať záujem. Následne kedykoľvek v priebehu používania Horizon sa môžete rozhodnúť pre prihlásenie alebo odhlásenie k prijímaniu osobných odporúčaní cez menu nastavenia Horizon alebo na stránke Odporúčania. Pokiaľ sa zo služby odhlásite (opt-out), beriete tým na vedomie, že vám nebudeme individualizovaným spôsobom odporúčať žiadny obsah ani vás informovať o zvýhodnených ponukách služieb Horizon. Pri odhlásení budú vymazané Informácie o preferovanom sledovaní, ktoré boli uložené počas doby vášho prihlásenia.

 

Horizon Go

Pri Vašom používaní služby Horizon Go budeme zhromažďovať, používať a sprístupňovať Všeobecné používateľské informácie spoločne s Kontaktnými údajmi, Informáciami o účte, Informáciami o službách a ostatnými osobnými údajmi spôsobom zodpovedajúcim týmto Zásadám.

 

Cookies

"Cookies" sú drobné kúsky informácií uložené vo Vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, Váš operačný systém, navštívené webové stránky, doba návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta.

Cookies používame na to, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa Vašich potrieb, ponúkať Vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré Vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znovu. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás. 

Môžeme využívať služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú prezentovať reklamný alebo iný obsah na našich webových stránkach a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy spoločnosti UPC. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) alebo ďalšie podobné technológie vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení na to, aby Vám ponúkali reklamu alebo iný obsah čo najlepšie zodpovedajúci Vašim záujmom na základe vytvorenia Vášho profilu prehliadania internetu na tejto webovej stránke a na ďalších Vami navštívených stránkach. Použitie cookies, webových majákov alebo podobných technológií zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie Zásadami ochrany súkromia spoločnosti UPC. 

Cookies vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny k použitiu tejto funkcie nájdete v nápovede k Vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

 

Aplikácie tretích strán

V rámci služby Horizon Vám môže byť umožnený prístup k aplikáciám tretích strán prostredníctvom príslušnej funkcie služby Horizon. Použitím tejto funkcie zároveň beriete na vedomie, že spoločnosť UPC nezodpovedá za žiadne takéto aplikácie tretích strán. Tieto aplikácie tretích strán sú prevádzkované v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany súkromia; starostlivo sa preto s obsahom týchto zásad oboznámte. Odporúčame Vám pri používaní aplikácií tretích strán nezadávať osobné údaje alebo citlivé informácie (napr. číslo sociálneho poistenia alebo číslo kreditnej karty), pokiaľ si neoveríte, že príslušná aplikácia pochádza z dôveryhodného zdroja.

 

Aké máte práva?

Máte právo požadovať vymazanie alebo aktualizáciu akýchkoľvek neúplných, nesprávnych, nevhodných alebo zastaraných osobných údajov. Pokiaľ sa budete domnievať, že niektoré z informácií, ktoré o Vás evidujeme, sú neúplné, nesprávne, nevhodné alebo zastarané, informujte nás o tejto skutočnosti a my vykonáme v zákonom stanovených lehotách potrebné opravy alebo výmazy. V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme zdvorilo pripomenúť, že ohlásenie potreby aktualizácie, resp. zmeny osobných údajov predstavuje nie len Vaše právo, ale aj povinnosť v súlade so Všeobecnými podmienkami spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb. 

Máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás evidujeme. V zákonom povolených prípadoch Vám môžeme za poskytnutie týchto informácií účtovať poplatok pokrývajúci naše súvisiace administratívne náklady. 

Rovnako máte právo požadovať, aby sme prestali spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu. Pokiaľ si neprajete naďalej dostávať informácie priameho marketingu alebo byť telefonicky kontaktovaní našimi predajcami, kontaktujte, prosím, naše oddelenie zákazníckych služieb. Naše oddelenie zákazníckych služieb môžete kontaktovať prostredníctvom odkazu „Kontaktujte nás na našich webových stránkach“.

 

Ako nás môžete kontaktovať ohľadne týchto Zásad?

Pokiaľ budete mať akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadne týchto Zásad, alebo ak si budete chcieť vyžiadať informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás evidujeme, kontaktujte, prosím, naše oddelenie zákazníckych služieb prostredníctvom odkazu „Kontaktujte nás na našich webových stránkach“.