POLITYKA PRYWATNOŚCI UPC POLSKA SP. Z O.O.

UPC przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez UPC.

Polityka obowiązuje wszystkich Abonentów UPC oraz jej spółek zależnych, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami UPC.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez UPC. 

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez UPC obejmuje następujące
działania po stronie UPC: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie Publicznie dostępnego spisu abonentów, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktów UPC.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
 • Dane telewizyjne;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży;
 • Dane pochodzące z naszych aplikacji w menu usługi telewizyjnej;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron
  i aplikacji internetowych;
 • Dane dot. usługi Poczty Elektronicznej

Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do oglądanych programów, treści rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail. Możemy przetwarzać dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi.

Na potrzeby funkcji „Polecane” przetwarzamy informacje dotyczące oglądanych przez Ciebie programów telewizyjnych, usług medialnych na żądanie (VOD), nagrywanych audycji oraz programów odtwarzanych w ramach Replay TV. Dostęp do Twoich Danych Telewizyjnych związanych z historią oglądanych programów uzależniony jest od wyrażenia przez Ciebie wyraźnej zgody w ramach aktywacji funkcji „Polecane”, z wyłączeniem informacji o treściach VOD, które są przetwarzane w celach rozliczenia udostępnionych treści. Nie wykorzystujemy natomiast w ramach funkcji „Polecane” informacji o oglądanych przez Ciebie treściach VOD, przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji funkcji „Polecane” dostępnej na dekoderach Horizon oraz w aplikacji Horizon GO.

Podczas pierwszego uruchomienia dekodera Horizon, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na aktywację funkcji „Polecane”. Dla aplikacji Horizon Go użytkownik wyraża zgodę na aktywowanie funkcji „Polecane” w trakcie pierwszego logowania się do usługi. W każdym czasie możesz wyłączyć funkcję „Polecane” za pośrednictwem menu ustawień dekodera Horizon. Jeżeli korzystasz z dekodera Horizon, zgoda na aktywowanie funkcji Polecane obejmuje także treści oglądane za pośrednictwem Horizon Go i może być wycofana wyłącznie za pośrednictwem ustawień dekodera. Rezygnacja spowoduje usunięcie albo zanonimizowanie Twoich Danych telewizyjnych, które były przetwarzane w ramach funkcji „Polecane”. W takim przypadku nie będziesz informowany o interesujących treściach ani dedykowanych promocjach.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje Dane telewizyjne na potrzeby funkcji „Polecane” przetwarzamy do 3 miesięcy po obejrzeniu danej pozycji;
 • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych UPC przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Spółki z grupy Liberty Global; możemy udostępniać Twoje dane spółkom dominującym, spółkom zależnym i innym spółkom znajdującym się pod wspólną kontrolą Liberty Global; w takim przypadku będziemy wymagali od takich spółek powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.
 • Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi UPC zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej; Dane telefoniczne, Dane internetowe oraz Dane telewizyjne przetwarzane w celu realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi;
 • wyrażona zgoda: Twoje Dane telewizyjne wykorzystywane na potrzeby funkcji „Polecane”; Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, prowadzenia Publicznego spisu abonentów, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na UPC: Twoje Dane telewizyjne, Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy UPC: Informacje o Twoim koncie abonenckim oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego UPC, naliczania opłat lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej.

2. Do tworzenia Twojego profilu klienta

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy Informacje o Twoim koncie abonenckim pod kątem usług, z których korzystasz oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od Ciebie. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników.

Jeśli logowałeś się do Mojego UPC, możemy przetwarzać dane o Twoich aktywnościach na naszych stronach www powiązanych z Informacjami o Twoim koncie abonenckim. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.

Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe;
 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
 • Dane telewizyjne;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych;
 • Dane zebrane w naszych salonach sprzedaży.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować Cię o nowej ofercie lepiej dopasowanej do tego, w jaki sposób korzystasz naszych usług (np. o nowym szybszym internecie). W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w sekcji II Masz kontrolę nad swoimi danymi. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, UPC nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odmiennych dyspozycji, usuwamy Twój profil klienta po wygaśnięciu umowy abonenckiej.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Twój profil klienta możemy udostępniać wyłącznie Spółkom z grupy Liberty Global. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy UPC.

3. Dla celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych abonentach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb abonentów, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
Dane o Twoim koncie abonenckim, Dane telewizyjne, Dane internetowe, Dane telefoniczne, Dane pochodzące z naszych stron internetowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy abonenckiej.

Do jakich danych mamy dostęp?
Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług. Na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Danych telewizyjnych na potrzeby funkcji „Polecane”, możemy również analizować takie dane w celach statystycznych. Jednakże, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz korzystać z funkcji Polecane, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych, chyba że zostaną one zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy UPC.
 

4. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach UPC zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

Jakie dane musimy przechowywać?
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane telefoniczne, Dane internetowe, Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej niezbędne do:

ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:

 • inicjującego połączenie,
 • do którego kierowane jest połączenie;

określenia:

 • daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
 • rodzaju połączenia,
 • lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;   
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez UPC rachunków w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;
 • włączenie Twoich Danych kontaktowych do Publicznych spisów abonentów;

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w salonie, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej lub w Moim UPC;
przetwarzanie Danych telewizyjnych na potrzeby funkcji „Polecane” – w tym zakresie możesz wyrazić albo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych za pomocą ustawień dekodera Horizon lub odpowiednio ustawień aplikacji Horizon GO.

prawo do wniesienia:              

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów UPC, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a UPC nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym salonie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

 

UPC w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, UPC może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych. 
administratorem Twoich danych osobowych jest UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791, kapitał zakładowy w wysokości 709 959 5000 zł,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod@upc.pl.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail: iod@upc.pl,
poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klientów Murckowska 14c, 40-265 Katowice,
numer telefonu: 813 813 813 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Słowniczek

Abonent UPC: 
osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z UPC albo jej spółkami zależnymi.

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy abonenckiej, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

Informacje o Twoim koncie abonenckim:
informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie trwania umowy abonenckiej, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Abonenta, sposób płatności, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, informacje o świadczonych usługach, segment klienta, produkty i usługi zakupione za pośrednictwemktóregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej);
do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: zgłoszenia o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy - zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane
rozwiązanie; możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z biurem obsługi oraz rejestrować zapisy rozmów w ramach chatu lub na profilu UPC na portalu Facebook.

Dane telefoniczne:
dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym dane o numerach użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN), daty i godziny pierwszego zalogowania mobilnych urządzeń końcowych do ruchomej
publicznej sieci telefonicznej, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.

Dane internetowe:
imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych numer wykorzystanego portu sieciowego; w zakresie usługi Wi-Free informacje o loginie zalogowanego użytkownika i czasie trwania sesji.

Dane telewizyjne:

czas i długość oglądania programów telewizyjnych lub Video na Żądanie (VoD), ilość odtworzeń programów VOD,  informacja o korzystaniu z funkcji dekodera (np. pozycje przeglądane VOD w Menu dekodera, korzystanie z funkcji Replay TV), jakość połączenia, model i numer serwisowy dekodera, używana wersja oprogramowania, identyfikator inteligentnej karty (smartcard) oraz zawartość pakietu usług.

Funkcje Polecane:
funkcja dostępna na dekoderze Horizon i w aplikacji/serwisie Horizon GO; na potrzeby realizacji funkcji polecane, wyłącznie za Twoją zgodą przetwarzane są Twoje Dane Telewizyjne, w szczególności o ulubionych audycjach, najczęściej oglądanych kanałach telewizyjnych, najczęściej używanych aplikacjach; dzięki tej funkcji możemy proponować Ci interesujące treści w oparciu o historię oglądania.

Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej:

jeśli korzystasz z naszego konta e-mail, przetwarzamy dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi poczty elektronicznej, w tym informacje o adresach e-mail nadawcy i odbiorcy, adres IP podmiotu inicjującego oraz data i godzina przesłania i odbioru komunikatu, sposoby połączenia internetowego.

Dane pochodzące z naszych aplikacji:

rejestrujemy, czy i jak często korzystasz z aplikacji, które przedstawiamy w menu usługi telewizyjnej.

Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży:
przechowujemy informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi w naszych punktach sprzedaży.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

UPC:
UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791, kapitał zakładowy w wysokości 709 959 500 zł.

Publiczny spis abonentów:

twoje imię i nazwisko, miejscowość, ulica i numer telefonu zostaną przez nas opublikowane w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na włączenie Twoich danych do publicznych spisów abonentów.

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych UPC:
odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez UPC, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie UPC; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia
przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez UPC, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję Polityki znajdziesz tutaj.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.